#NIG2022 | Kom ons maak dit reg: Die herskepping van landelike gemeenskappe

  • 18 Mei 2022
  • 187
  •  
  •  
  •  press-releaseTydens die vierde sessie van Nasie in Gesprek by Nampo Bothaville, was die fokus op die herskepping van landelike gemeenskappe en fasiliteerder, Theo Vorster, het gesprek gevoer met 'n paneel kundiges oor sekere gemeenskapsprojekte wat 'n verskil gemaak het en hoe hierdie projekte 'n voorbeeld kan stel wat deur ander nagevolg kan word.

Die paneel kundiges het bestaan uit Barend la Grange (Privilege Foundation), Lennox Plaatjies (PALS), Chris Burgess (Landbouweekblad) en Theo Boshoff (Agbiz).

Landelike herskepping is nie slegs 'n droom nie

Volgens Plaatjies is die landbousektor die hoof ekonomiese drywer in landelike gemeenskappe en dit maak derhalwe sin dat dié sektor die leiding sal neem ten opsigte van landelike ontwikkeling en opheffing. Dié sentiment word deur Boshoff ondersteun, wat aandui dat waar besigheidskamers en georganiseerde lanboubesighede hande vat met 'n gemeenskaplike doel voor oë, daar 'n massiewe verskil sigbaar word.

La Grange is van mening dat alles nie verlore is nie, selfs al is die huidige atmosfeer in Suid-Afrika een van negatiwiteit en pessimisme. Hy is van mening dat 'n krisis as vrugbare grond dien vir herskepping en ontwikkeling en verwys na die Coligny (2017) en Senekal (2020) politieke onrus as voorbeeld. Hierdie gemeenskappe het hande gevat en hard gewerk om hul dorpe beleggingsvriendelik te maak deur die implementering van die sogenaamde CRPP-metode: Cleaning, Repairing, Painting and Planting. Hy maak ook die stelling dat alle Suid-Afrikaners 'n keuse moet maak - ons kan of aktiewe burgers of passiewe gebruikers van demokrasie wees.

Samewerking tussen individue en boerderygemeenskappe, vennootskappe en oop kommunikasiekanale kan, volgens Chris Burgess, politieke opportuniste stuit - as voorbeeld verwys hy na hoe die Hluhluwe gemeenskap saamgestaan het tydens die Kwazulu-Natal opstande 2021. Hy is derhalwe 'n voorstander daarvan dat meer lugtyd en prominensie aan die opheffers van gemeenskappe gegee behoort te word.

Vennootskappe op grondvlak is belangrik

Alle paneellede het saamgestem dat 'n vertrouensverhouding noodsaaklik is vir effektiewe herskepping. Dit is egter belangrik om daarop te let dat deur jouself beskikbaar te stel, verantwoordelikheid te neem en eienaarskap van 'n gemeenskap te aanvaar, nie beteken dat plaaslike regeringstrukture omseil moet word nie.

Boshoff verduidelik dat plaaslike regeringstrukture getaak is met die daarstel van bemagtigende omgewings waarbinne verandering gedryf kan word. Lennox voeg by dat ontwikkeling te alle tye inklusief, gemeenskapsgebaseerd en opwaarts moet wees.

Die pad vorentoe

In terme van die volgende drie tot vyf jaar, is die paneellede dit eens dat suksesstories sover moontlik gedupliseer moet word aangesien dit die potensiaal het om die norm te word. Inklusiewe groei is dus die resultaat van mense met dieselfde doel voor oë, wat hande vat en betekenisvolle vennootskappe vorm en wat die leiding neem ten opsigte van ekonomiese en sosiale ontwikkeling.

Lennox het voorts aangedui dat armoede in landelike gemeenskappe as 'n pandemie hanteer moet word en dat alle belanghebbendes saam moet werk om volhoubare verandering af te dwing. Sodoende sal gemeenskappe hoop skep - opwaarts vanaf grondvlak.

Ter afsluiting het La Grange aangedui dat Suid-Afrikaners die vure van eienaarskap hoog moet laat brand en trots en met oorgawe die land ten beste moet verander - een landelike gemeenskap op 'n slag.

 

 


Verwante Artikels