Aandeleterugkoopprogram 2019/2020

  • 27 Junie 2019
  • 5239
  •  
  •  
  •  press-releaseAlle terugkope in terme van die Terugkoopprogram is in  ooreenstemming met die algemene magtiging wat per spesiale besluit deur aandeelhouers verleen is by die Maatskappy se algemene jaarvergadering gehou op 22 Augustus 2018 en in nakoming van artikels 44 en 48(8) van die Maatskappywet, 71 van 2008, soos gewysig (“die Wet”). Die aandele wat op hierdie wyse teruggekoop word, sal as tesourieaandele gehou word, soos voorsien word in artikel 48(2)(b) van die Wet, vir doeleindes van toekomstige potensiële transaksies en geen stemreg is daaraan gekoppel nie. 

In terme van die Terugkoopprogram sal die koopprys per Senwes aandeel wissel tussen R11,00 en R14,73 (met die bedoeling dat 'n geweegde gemiddeld van R12,87 per Senwes aandeel nie oorskry sal word tydens die volle duur van die Terugkoopprogram nie). Die maksimum totale bedrag wat betaal sal word in terme van die Terugkoopprogram sal R54,4 miljoen beloop, ongeag die aantal Senwes aandele wat teruggekoop mag word. Die maksimum totale aantal Senwes aandele wat teruggekoop word, ongeag die terugkoopprys wat betaal word, sal gelykstaande wees aan 2,34% (twee komma drie vier persent) van die totale uitgereikte  aandele.

Aangesien die koopprys van aandele in die Terugkoopprogram gebaseer is op die werklike markprys van die Senwes aandele, is die direksie van mening dat die terugkoopaanbod billik en redelik is.
Die finansiële effek is voorberei deur dit op Senwes se rekeningkundige beleide te baseer en is konsekwent met Internasionale Finansiële Rapporteringstandaarde ("IFRS") en die basis waarop historiese inligting voorberei is ooreenkomstig die beleide soos op 30 April 2019
Finansiële effek:
Die rekorddatum vir deelname aan die Terugkoopprogram deur aandeelhouers, is 3 Julie 2019.
IN OPDRAG VAN DIE RAAD VAN DIREKTEURE

E M JOYNT (MEV)
MAATSKAPPYSEKRETARIS
AANGESTELDE ADVISEUR
27Junie 2019Verwante Artikels