Agronomiese dienste

Gespesialiseerde agronomiese dienste word gelewer. Die diens is behoeftegerig, ondersteunend en waardetoevoegend. Dit word gelewer aan interne afdelings, filiale, aandeelhouers en kliënte van Senwes om hul besighede te optimaliseer.

Aanvullend tot agronomiese dienste, lewer Senwes Landboudienste ook grondkartering- en grondmonsternemingsdienste wat van strategiese belang is vir effektiewe bestuur en besluitneming op die plaas.

Gespesialiseerde agronomiese dienste

 • Insetkostebegrotings en agronomiese norme van al die bekende droëland-, besproeiings- en permanente gewasse.
 • Riglyne rakende meganisasiekoste en -beplanning.
 • Betrokke by projekte soos kultivar-evaluasies, bekalkingsproewe, bewerkingsmetodes en plantvoeding.
 • Plaasbesoeke rakende:
  • Probleemidentifikasie en aanbevelings;
  • Algemene agronomiese advies;
  • Grondondersoeke byvoorbeeld grondverdigting en potensiaalbepalings; 
  • Bepaling van grondwaterstatus en mikpuntstellings; en 
  • Neem van stikstofmonsters en aanbevelings rakende stikstoftoediening.
 • Fasetbeplanning:
  • Interpretasie van grondontledingsverslae vir plantvoeding en grondregstelling;
  • Plaag- en onkruidbeheer;
  • Gewasrotasie- en ruslandstelsel;
  • Bewerkingskeuses en -beplanning;
  • Kultivarkeuse en plantestand; en 
  • Optimale plantdatums vir bepaalde klimaatsvoorspellings.
 • Presisieboerdery:
  • Ondersteuning rakende die interpretering van grondfisiese- en grondchemiese statuskaarte asook
   stropermonitorkaarte;
  • Voorskrifbeplanning vir veranderlike toediening van kunsmis en aanpassing van plantpopulasie na gelang
   van behoefte en potensiaal; en 
  • Voorskrifbeplanning vir veranderlike toediening van kalk of gips.
 • Landboukundige ondersoeke:
  • Gewas-evaluasies;
  • Oesskattings;
  • Skade ondersoeke; en
  • Force majeure ondersoeke.
 • Aanbieding van lesings rakende akkerboukundige aangeleenthede:
  • Studiegroepe;
  • Boereverenigings; 
  • Boeredae; en 
  • Insetkoste-werkswinkels.
 • Akkerboukundige beplanning:
  • As deel van ‘n volledige boerderybeplanning; en 
  • Opstel van ‘n akkerbouplan.
 • Algemene landboukundige advies:
  • Telefoniese navrae;
  • E-pos navrae; en 
  • Persoonlike besoeke.


Facebook   Twitter   YouTube  SENWES BEPERK Registrasienommer: 1997 / 005336 / 06
1 Charel de Klerk Straat, Klerksdorp --- Posbus 31, Klerksdorp, 2570
Tel: +27 18 464-7800 | Faks: +27 18 462-4873 | Tolvry: 080 941 4011 | E-mail: info@senwes.co.za
Kredietverskaffer - Ref number: NCRCP 2402
Enige vrae of kommentaar aangaande die webtuiste
kan gerig word aan webmaster@senwes.co.za