Benut jou veevertakking optimaal

 • 01 Julie 2003
 • 0
 •  Boet van Zyl & Pieter van Zyl
 •  Senwester (2003)
 •  Produsente wat lae graanopbrengste gaan realiseer, kan kontantvloeiprobleme te wagte wees. Die vraag is: Hoeveel produsente is sodanig gediversifiseer dat ‘n verlaging in graaninkomste nie die skuldterugbetaalvermoë van die boerdery nadelig affekteer nie?

Die mees kritieke aspek wat winsgewendheid van 'n veevertakking beïnvloed, is reproduksie (speenpersentasie).

Produsente wat oor ‘n veevertakking beskik kan, onder andere, die volgende oorweeg indien hulle graag hul vertakking optimaal wil benut:

 • Maak gebruik van kundiges. Onthou: Kennis is net ‘n telefoonoproep ver. Kennis mag duur wees, maar onkunde is nóg duurder.
   
 • Produsente wat reeds oor ‘n veevertakking beskik, moet net meer tyd aan sy vertakking spandeer. Kontak ‘n kundige om die basiese dinge reg te kan doen. Dit is nie nodig om die vertakking uit te brei om meer geld te kan maak nie. Verhoogde speenkalfpersentasie is die mees kritiese faktor.
   
 • Oorweeg om kalwers/lammers self af te rond in plaas van om die mielies teen die huidige lae pryse te verkoop. Produsente word aangeraai om eers kundiges te nader voordat tot só ‘n stap oorgegaan word, aangesien vleis- en graanpryse oor tyd redelik kan wissel en hierdie ‘n bestuursintensiewe praktyk is.
   
 • Weimielies in plaas van om dit te stroop. Hierdie is ‘n bestuursintensiewe praktyk en moet nie sonder kundige hulp gedoen word nie. Die wei van mielies met speenkalwers/beeste word glad nie aanbeveel nie.
   
 • Oorweeg ‘n weidingswisselboustelsel waar van die kontantgewasse in ‘n rotasie met weidings bestuur word. Droëlande word vir enkele jare onder weidings gevestig. Hierdie is ‘n uiters volhoubare praktyk uit ‘n kontantgewas- sowel as ‘n diereproduksie oogpunt. Voordele vir beide vertakkings word gerealiseer.
   
 • Goue reël: Geen veevertakking kan mielieskuld delg nie. Slegs die mielievertakking kan mielieskuld delg.
   
 • Doen ‘n langtermyn beplanning. Wat kan jou plaas oor die lang termyn met sy spesifieke hulpbronsamestelling produseer?
   
 • Moenie korttermyn marktendense blindelings najaag nie. Onthou ‘n hoë produkprys die vorige jaar is nie ‘n prystendens nie - kyk wat het met die mielies die afgelope tyd gebeur. Ongelukkig is vleispryse tans onder druk weens onder andere vleisinvoere en dit behoort vir ten minste nog enkele maande die geval te wees. Besef en beplan dat pryse en dus inkomste siklies van aard is.

Kontak Izak du Plessis (Diereproduksie-spesialis: Senwes Landboudienste) by (056) 212-4241 of izak.duplessis@senwes.co.za of Boet van Zyl (Landbou-ekonoom: Senwes Landboudienste) by (051) 430-2071 of boet.vanzyl@senwes.co.za vir meer inligting.


Verwante Artikels