Agribel Korporatiewe Verslae

 

Die korporatiewe verslae van Agribel word gekategoriseer volgense die finansiële jaar waaroor daar gerapporteer word.

 

TUSSENTYDSE RESULTATE

Die verkorte gekonsolideerde tussentydse resultate van Senwesbel Beperk (die “maatskappy”) vir die ses maande geëindig 31 Oktober 2021 sluit in die maatskappy, sy filiaal en dié se filiale, gesamentlik beheerde ondernemings en geassossieerde (gesamentlik na verwys as die “groep”).

Blaai Aanlyn Laai die PDF af

KOERANTADVERTENSIE

KENNIS GESKIED HIERMEE dat die raad van direkteure van die maatskappy ‘n tussentydse dividend (nr. 43) van 25 sent per aandeel op 3 Desember 2021 verklaar het vir die periode geëindig 31 Oktober 2021.

Laai die PDF af