Agribel Korporatiewe Verslae

 

Die korporatiewe verslae van Agribel word gekategoriseer volgense die finansiële jaar waaroor daar gerapporteer word.

 

VERKORTE JAARVERSLAG

Die Agribel direksie bied met trots aan die verkorte jaarverslag vir die Agribel groep vir die jaar geëindig 30 April 2021. Die verslag moet saamgelees word met die volledige finansiële jaarstate (slegs beskikbaar in Engels) op die Senwes webtuiste. ‘n Onafhanklike oudit van die groep se finansiële jaarstate is deur Ernst & Young Ing. uitgevoer.

Blaai Aanlyn Laai die PDF af

VOLLEDIGE FINANSIËLE STATE

Die geouditeerde volledige finansiële state vir die finansiële jaar geëindig 30 April 2021 is slegs in Engels beskikbaar.

Blaai Aanlyn Laai die PDF af

VERKORTE FINANSIËLE STATE

Die ongeouditeerde verkorte finansiële opsomming vir die finansiële jaar geëindig 30 April 2021 is slegs in Engels beskikbaar.

Laai die PDF af

KOERANTADVERTENSIE

KENNIS WORD HIERMEE GEGEE dat, op 1 Julie 2021, die maatskappy ‘n finale dividend, dividend nr. 41, van 23 sent per aandeel en ‘n spesiale dividend, dividend nr. 42, van 19 sent per aandeel vir die finansiële periode geëindig 30 April 2021, verklaar het, onderhewig aan bekragtiging deur aandeelhouers by die algemene jaarvergadering wat op 26 Augustus 2021 plaasvind.

Laai die PDF af

KENNISGEWING VAN ALGEMENE JAARVERGADERING

KENNIS GESKIED HIERMEE dat die 2021 algemene jaarvergadering van Senwesbel Beperk, wat op Donderdag 27 Augustus 2020 om 11:00 in die Hoof Raadsaal, tweede vloer Senwes Hoofkantoor, Charel de Klerkstraat 1, Klerksdorp, gehou sal word (AJV).

Laai die Kennisgewing af Laai die Volmagvorm af