Volhoubaarheid

 

Volhoubare bestuur is integraal tot ons strategie en aktiwiteite omdat dit die volhoubaarheid van Senwes as lopende saak ondersteun. Ons is verbind daartoe om die volhoubaarheid van ons besigheid te verseker en terselfdertyd ’n bydrae te lewer tot die voortbestaan van ’n regverdige, billike en stabiele gemeenskap, sowel as die bewaring van die ekostelsel. Ons doen dit deur bewus te wees van ons aksies en die impak van ons aksies op die gemeenskap en die natuurlike omgewing en deur die ontwikkeling van strategieë wat die negatiewe impak sal minimaliseer en die positiewe impak sal optimaliseer.

Thobo Trust

 

In 2014 is Thobo Trust in die lewe geroep as ‘n onafhanklike trust en as strategiese vennoot vir Senwes se Swart Ekonomiese Bemagtiging en sosio-ekonomiese ontwikkelingsdoelstellings. Senwes werknemers, plaasarbeiders, opkomende boere en gemeenskappe in plattelandse gebiede waar Senwes besigheid bedryf, trek die grootste voordeel uit hierdie besigheidsmodel.

Thobo Trust Webblad  |  

VOLHOUBAARHEIDSDOELWITTE

Senwes se volhoubaarheidsdoelwitte is gebaseer op die maatskappy se strategiese verbintenis en doelwitte, korporatiewe waardes en etiese kode. Dit bepaal die besigheid se strewe om 'n positiewe impak op alle belanghebbendes te maak deur die wyse waarop besigheid gedoen word.

Senwes se volhoubaarheidspogings is op die volgende breë doelwitte gefokus

  • Trek voordeel uit geleenthede
  • Beskerming van huidige besigheid;
  • Ontsluiting van nuwe besigheid en inkomstestrome
  • Risikomitigering
  • Verbetering van bedryfseffektiwiteit
  • Realisering van koste-effektiwiteit

Senwes het die volgende strategiese volhoubaarheidsfokusareas geïdentifiseer wat 'n direkte impak op die maatskappy se vermoë om die besigheidstrategie en groeidoelwitte na te kom. Elke fokusarea bestaan uit volhoubaarheidsaspekte met die potensiaal om die evaluering en besluitneming van ons belanghebbendes te beïnvloed:


VOLHOUBAARHEIDSVERSLAG

1 Mei 2016 - 31 April, 2017

 

Die verslag is saamgestel vir belangegroepe wat belange het in die Senwes groep se volhoubaarheidsprestasie. Belangegroepe wie se doen en late die maatskappy raak of wat deur die doen en late van die maatskappy geraak word sluit ondermeer werknemers, aandeelhouers, verskaffers, gemeenskappe, beleggers, klante, nie-winsgewende organisasies en die regering in.

LET WEL: DIE VERSLAG IS SLEGS IN ENGELS BESKIKBAAR

  BESOEK SENWES SE VERSLAGPORTAAL    BLAAI AANLYN    LAAI DIE PDF AF