Senwesbel Korporatiewe Verslae

 

Die korporatiewe verslae van Senwesbel word gekategoriseer volgense die finansiële jaar waaroor daar gerapporteer word.

 

VERKORTE JAARVERSLAG

Die Senwesbel direksie bied met trots die verkorte jaarverslag vir die Senwesbel groep vir die jaar geëindig 30 April 2017 aan. Die verslag moet saamgelees word met die volledige finansiële jaarstate op die Senwes webtuiste. ‘n Onafhanklike oudit van die groep se finansiële jaarstate is deur Ernst & Young Ing. uitgevoer.

Blaai Aanlyn Laai die PDF af

VOLLEDIGE FINANSIËLE STATE

Senwesbel Beperk besit ‘n 52,91% belang in Senwes Bpk soos op 30 April 2017. Die volledige finansiële state is slegs in Engels beskikbaar.

Laai die PDF af

KOERANTADVERTENSIE

Kennis geskied hiermee dat die raad van direkteure van die maatskappy ‘n finale dividend (nr. 33) van 15 sent per aandeel verklaar het vir die jaar geëindig 30 April 2017. Die voorgestelde dividend is beskikbaar aan aandeelhouers geregistreer as sodanig op die rekorddatum, 24 Augustus 2017.

Laai die PDF af