Senwesbel Korporatiewe Verslae

 

Die korporatiewe verslae van Senwesbel word gekategoriseer volgense die finansiële jaar waaroor daar gerapporteer word.

 

VERKORTE JAARVERSLAG

Die Senwesbel direksie bied met trots die verkorte jaarverslag vir die Senwesbel groep vir die jaar geëindig 30 April 2017 aan. Die verslag moet saamgelees word met die volledige finansiële jaarstate op die Senwes webtuiste. ‘n Onafhanklike oudit van die groep se finansiële jaarstate is deur Ernst & Young Ing. uitgevoer.

Blaai Aanlyn Laai die PDF af

VOORLOPIGE VERKORTE FINANSIËLE STATE

Die voorlopige verkorte finansiële state vir die finansiële jaar geëindig 30 April 2018 is slegs in Engels beskikbaar.

Laai die PDF af

KOERANTADVERTENSIE

Kennis geskied hiermee dat die raad van direkteure van die maatskappy ‘n finale dividend (nr. 35) van 19 sent per aandeel verklaar het vir die jaar geëindig 30 April 2018, onderhewig aan goedkeuring deur die aandeelhouers op die algemene jaarvergadering, wat gehou sal word op 22 Augustus 2018. Die voorgestelde dividend is betaalbaar aan aandeelhouers geregistreer as sodanig op die rekorddatum, 22 Augustus 2018.

Laai die PDF af