Benadering tot etiek

Senwes is verbind tot die bedryf van besigheid op ‘n etiese wyse en strewe daarna om etiese gedrag in al ons handelinge te bevorder. Die Senwes etiese kode is ‘n hoëvlak dokument wat Senwes se verbintenis tot die bedryf van besigheid op ‘n wyse wat regtens en eties aanvaarbaar is, verwoord vir die kennisname van elke direkteur en werknemer. Dit verskaf klaarheid oor die waardes, standaarde en riglyne wat elkeen moet navolg in sy hantering van interne en eksterne belanghebbendes.

In die verband het Senwes ‘n beleid van zero-verdraagsaamheid van onetiese optrede, ongeag die omvang of impak van die onetiese optrede op die besigheid.
 
Zero-verdraagsaamheid beteken dat onetiese optrede nie geïgnoreer kan word nie en derhalwe moet alle ge rap porteerde of geïdentifi seerde beweerde onetiese optrede formeel ondersoek word en die toepaslike regstellende of dissiplinêre aksie geneem word.

Alle sake wat uitdruklik in die kode, in relevante amptelike Senwes beleide, riglyne of formele kommunikasie gedek word, word geag as duidelike etiese besigheidspraktyke en is gerig op die bevordering van ‘n etiese kultuur en die ontmoediging van onetiese gedrag. Daar word van bestuurders deur die bank verwag om dit maklik te maak vir werknemers om openlik en vrylik te kommunikeer oor etiese aspekte.

Dit word van alle werknemers en direkteure verwag om hulle formeel te verbind tot die Maatskappy se waardes en etiese gedrag en om alle insidente van onetiese gedrag te rapporteer, ten einde te verseker dat die tweeledige strategie van die bevordering van etiese gedrag en die bestryding van onetiese gedrag, suksesvol geïmplementeer word.

Alle gerapporteerde insidente word ondersoek en indien voldoende inligting verskaf kan word, sal toepaslike regstellende aksie geneem word. Anonimiteit word gewaarborg vir enige persoon wat onetiese gedrag rapporteer.

Senwes Etiese Kode

 • Ons is ‘n verantwoordelike en aanspreeklike korporatiewe burger, verbind tot die bestuur van ‘n volhoubare besigheid met inagneming van ons belanghebbendes, die omgewing en die gemeenskap.
 • Ons behandel al ons belanghebbendes met respek, sensitiwiteit en waardigheid, onder alle omstandighede.
 • Ons strewe daarna om aan alle relevante wetlike en regulatoriese vereistes te voldoen as ‘n minimum standaard.
 • Ons tree op met integriteit en professionalisme in al ons besigheidsaktiwiteite, verwerp alle vorme van oneerlikheid en is onverdraagsaam teenoor bedrieglike optrede soos diefstal, omkopery, korrupsie, bedrog en wanvoorstelling.
 • Ons onderskryf effektiewe korporatiewe beheerbeginsels, belyn met nasionale en internasionale riglyne.
 • Ons poog om konflikte van belange te vermy en verklaar sodanige konflikte indien dit sou voorkom.
 • Ons verseker dat die verskaffing van inligting aan al ons belanghebbendes tydig, akkuraat en gebalanseerd is, geen wanvoorstellings bevat nie en nie misleidend is nie.
 • Ons sal regverdig en eerlik kompeteer en die regte van mededingers tot regverdige kompetisie respekteer.
 • Ons respekteer alle gemagtigde ooreenkomste deur Senwes aangegaan.
 • Ons respekteer menseregte en menswaardigheid en diskrimineer nie op grond van ras, geslag, geloof of seksuele oriëntasie nie.
 • Ons bedryf ons persoonlike sake op ‘n fatsoenlike en verantwoordelike wyse, met inagneming van die beskerming van Senwes se reputasie te alle tye.
 • Ons sal alle gerapporteerde gevalle van wangedrag ondersoek en toepaslike aksie neem, ongeag wie daarby betrokke is.
 • Ons sal die privaatheid en vertroulikheid van die werknemers wat insidente van beweerde of waargenome wangedrag rapporteer beskerm en hulle teen enige vorm van teistering beskerm.Facebook   Twitter   YouTube  SENWES BEPERK Registrasienommer: 1997 / 005336 / 06
1 Charel de Klerk Straat, Klerksdorp --- Posbus 31, Klerksdorp, 2570
Tel: +27 18 464-7800 | Faks: +27 18 462-4873 | Tolvry: 080 941 4011 | E-mail: info@senwes.co.za
Kredietverskaffer - Ref number: NCRCP 2402
Enige vrae of kommentaar aangaande die webtuiste
kan gerig word aan webmaster@senwes.co.za