Gekombineerde Beleide Handleiding Augustus 2014

Beleidsverklaring en Handleiding rakende Bestuur van Inligting en Retensie van dokumente

Ingevolge die Handves van Menseregte in die Grondwet van die RSA het elke persoon ‘n reg op toegang tot inligting. Die Wet op Bevordering van Toegang tot Inligting, Wet 2 van 2000, is uitgevaardig om effek aan hierdie reg te gee waar ‘n persoon inligting benodig ten einde enige regte te beskerm.

Daarenteen bepaal artikel 14 die Grondwet dat elke persoon ‘n reg op privaatheid het, wat die
reg op beskerming teen die onregmatige insameling, behoud, verspreiding en gebruik van persoonlike inligting insluit.  Die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting, Wet 4 van 2013, (“POPI”) is uitgevaardig om effek aan hierdie reg te gee, deur die prosessering van persoonlike inligting op so ‘n wyse te reguleer dat dit die reg op privaatheid sal beskerm, onderhewig aan beperkings wat daarop gemik is om ander regte en belangrike belange te beskerm. 

Wetgewing en besigheidspraktyk skryf voor en dikteer hoe effektiewe beheer oor die
retensie van dokumente en elektroniese transaksies/inligting uitgeoefen moet word, altyd onderhewig aan die bepalings van die Grondwet en die ander wette waarna hierbo verwys is.

Ten einde die vereistes van die bovermelde te reguleer en bestuur, het Senwes ‘n
amptelike beleid en handleiding aanvaar wat hiermee saam gepubliseer word. Die dokument bestaan uit drie dele wat respektiewelik met die volgende onderwerpe handel:

1                      BEVORDERING VAN TOEGANG TOT INLIGTING
Die doel van hierdie deel van die handleiding is om versoeke vir toegang tot inligting wat deur Senwes en sy filiale gehou word, te fasiliteer. Dit verskaf ‘n beskrywing van die inligting wat deur Senwes gehou word en maak voorsiening vir die prosedure wat versoekers van inligting moet volg, sowel as die regte van beide Senwes en versoekers van inligting.

2                      BESKERMING VAN PERSOONLIKE INLIGTING
Hierdie gedeelte bevat die Senwes Groep se beleid rakende POPI. Dit beskryf hoe Senwes kliënte se persoonlike inligting hanteer, sowel as die doel waarvoor inligting versamel en gehou word.

3                      RETENSIE VAN DOKUMENTE
Hierdie gedeelte beskryf watter dokumente en data Senwes hou, asook die wyse waarop die stoor, toegang tot en vernietiging van daardie dokumente en data bestuur word.

Hierdie beleide/handleidings vervang alle beleidsdokumente en/of handleidings oor die betrokke onderwerpe wat voor Augustus 2014 gepubliseer en/of versprei is.


Combined Policy Manual November 2014  (34 bladsye = 340KB)

PAIA Manual January 2015 (28 bladsye = 326KB)Facebook   Twitter   YouTube  SENWES BEPERK Registrasienommer: 1997 / 005336 / 06
1 Charel de Klerk Straat, Klerksdorp --- Posbus 31, Klerksdorp, 2570
Tel: +27 18 464-7800 | Faks: +27 18 462-4873 | Tolvry: 080 941 4011 | E-mail: info@senwes.co.za
Kredietverskaffer - Ref number: NCRCP 2402
Enige vrae of kommentaar aangaande die webtuiste
kan gerig word aan webmaster@senwes.co.za